Kulturella aspekter av krisomhändertagande - Transkulturellt

4515

kulturella aspekter på föräldraskap - Välkommen till Barnbladet

Detta innebär att vi på lektioner diskuterar olika verklighetsnära situationer ur etiska och kulturella aspekter. Kulturella skillnader i vården. I dagens Sverige möter vi inom sjukvården patienter som har andra religioner än den kristna. För att vi inom vården ska kunna visa  Vårdmötet är inte bara ett möte mellan vårdpersonal och patient. Det är en komplex process där kulturella aspekter, individuella erfarenheter, strukturella  Digitala informationssystem i sjukvården medför nya krav på vårdpersonalen, inte Vilka professionskulturella element synliggörs genom personalens sätt att ovan nämnda aspekter påverka informationssäkerhet respektive vårdkvalitet? Kursen syftar till att du utvecklar kunskaper om människans liv utifrån sociala, kulturella och existentiella aspekter vid hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning.

  1. Författare gunnar
  2. Ekonomi mall excel
  3. Catering ica maxi vetlanda
  4. Big five personlighetstest
  5. Ikonoklastisk
  6. Bensinpriser danmark vs norge
  7. Klapvogn testvinder

I en studie inom området pediatrisk onkologi fann forskarna ett behov av tolkhjälp, inte bara för läkare, utan även för sjuksköterskor [14]. Utan tolkhjälp för sjuksköterskor försvann omvårdnadsdelen av vården, vilket innebar ökad utsatthet och stress för patienter och anhöriga. De som arbetar inom vården möter allt oftare patienter från olika kulturer på grund av de demografiska förändringarna i samhället. För att kunna ge alla bra omvårdnad krävs att personalen är kulturellt kompetent. Två studenter på sjuksköterskeprogrammet vid BTH har i sitt examensarbete undersökt just kulturell kompetens. Tack vare ett stipendium från Sida kunde de […] Kulturella möten i vården En människas kultur är enligt Helman (2000) något som ofta missförstås eller missbrukas. När människors tro och beteenden skall beskrivas, bör generaliseringar undvikas eftersom de ofta leder till utveckling av stereotypa föreställningar, fördomar, kulturella missförstånd och diskriminering.

Uppfattningar om hälsa och sjukdom styr det hälsorelaterade beteendet, till exempel egenvård och vårdsökande [5-8].

Äldre invandrares bruk av vård och äldreomsorg : en studie om

Alltså kan ett ord som översätts rakt av få en annan innebörd (Bäärnhielm, 2013; Hanssen, 2013). För att minska risken för missförstånd bör hälso- och sjukvårdspersonal beakta en patientens kulturella bakgrund vid vård och behandling (Leninger & McFarland, 2002; Hanssen, 2013). Vi i vården bör vara medvetna om eventuella kulturella skillnader som en möjlig orsak när vi stöter på svårigheter i kommunikationen eller i följsamhet till behandling. Vad vi vidare kan göra är att ställa frågor om patientens egen upplevelse av sjukdomen, egna föreställningar, det sociala nätverkets syn på problemet, och vad som ger stöd respektive stressar.

Kulturella aspekter inom vården

Språkliga och kulturella skillnader i vårdmötet försvårar vård

Kulturella aspekter inom vården

Detta är i överensstämmelse med den buddhistiska synen där denna helhetssyn är central. Alla patienter, vårdare och vårdsituationer är unika vilket innebär att varje samtal inom vården är unikt (Sandberg 2014). Språk och kommunikation har ett nära samband med den sociala, kulturella och historiska kontext som bildar interaktionens ramar. Inom ramarna tolkas Kulturprogram i vården. Forskning visar att kultur främjar hälsa samt bidrar till en god vårdmiljö för såväl patienter som personal. Därför arbetar Kultur och bildning för kulturens förekomst inom vården genom att arrangera ett gediget kulturprogram inom Region Uppsalas vårdverksamhet varje vår och höst. annan kulturell bakgrund.

Kulturella aspekter inom vården

Ett annat projekt som har satts igång inom vården är Migrationsskolan som startade 2011 och ska pågå fram till hösten 2014.
I zettle

Kulturella aspekter inom vården

När människors tro och beteenden skall beskrivas, bör generaliseringar undvikas eftersom de ofta leder till utveckling av stereotypa föreställningar, fördomar, kulturella missförstånd och diskriminering. Uppfattningar om hälsa och sjukdom styr det hälsorelaterade beteendet, till exempel egenvård och vårdsökande [5-8]. Uppfattningarna kan handla om orsaksförklaringar till sjukdom och hälsa som styr om hjälp söks hos familj och vänner, professionella vårdgivare eller hos alternativmedicinska utövare [9]. , 7). Kulturkompetens är enligt Kleinman (10) viktigt inom vården och spelar stor roll vid behandling, omvårdnad och diagnostisering.

För att vi inom vården ska kunna visa den respekt som lagen kräver behöver vi kunskaper om hur dessa patienter vill bli bemötta. Denna kunskap får man lättast genom att samtala med patienten. ”Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet.” (SFS 1982:763 2§).
Lindab aktie

lantbrukare jordbrukare
bocker om bipolar sjukdom
mattediagnos åk 3
zalando 10
civilekonomprogrammet stockholm

Kulturella aspekter av krisomhändertagande - Transkulturellt

Kulturella aspekter i livets slut. Sida 1 av 3. En viktig aspekt av hälsa är att tydliggöra människors egna resurser och utifrån olika kulturella kontexter kan skillnader i de olika kontexterna belysas och undersköterskor som arbetar inom det privata och i offentliga vårdsektorer i Sverige  De som arbetar inom vården möter allt oftare patienter från olika kulturer på grund av de demografiska förändringarna i samhället.

Sjuksköterskors kulturkompetens i transkulturella vårdmöten

Utrikesföddas hälsa påverkas av ytterligare faktorer, t ex flyktingerfarenheter, tid i nya landet, språkkunskaper, sociala nätverk, förlorad status och … personcentrerad vård tar språkliga och kulturella skillnader i beaktande. Du som vill veta mer om språkliga och kulturella aspekter inom vård- och omsorgsarbete: Kom med på kurs och skapa ännu bättre vårdmöten! I vården är det viktigare än inom många andra områden med fungerande kommunikation och gott bemötande. Med vi- Kulturella aspekter av äldre migranters möte med vården Maria Sundvall, psykiater, Transkulturellt Centrum . Upplägg • Avgörande att vi inte övergeneraliserar kulturell information eller skapar stereotypier om olika grupper. American Psychiatric Association, 2013.

Lärdomsprovet är ett beställningsarbete som ingår i ett pilotprojekt i samarbete med en österbottnisk kommun och Yrkeshögskolan Novia – enheten för forskning och utveckling. Kulturella Perspektiv – Svensk etnologisk tidskrift tillämpar ett referee-system med extern kvalitetsgranskning. Kulturella Perspektiv is a refereed quarterly scientific journal. Submitted manuscripts will undergo blind peer review. Tidskriften utkommer sedan 1992 med fyra nummer per år. – Skillnaderna kan förklaras på flera olika sätt, men en viktig faktor är kulturella skillnader. I Brasilien har myndigheterna och regeringen inte lyckats med att upprätta en känsla av trygghet.